این سایت دمو می باشد و هیچ گونه خرید و فروشی در این سایت انجام نمی گیرد و همچنین مسئولتی بابت سایت هایی با نام مشابه ارزپرو با این سایت نمی باشد.

سیستم تخفیف

سطح تخفیف حجم مبادله شده درصد تخفیف
1 0 IRT - 50,000,000 IRT 0%
2 50,000,001 IRT - 150,000,000 IRT 0.001%
* تمام تراکنش های غیر ریالی شما به صورت خودکار به تومان تبدیل خواهد شد.
* برای استفاده از سیستم تخفیف می بایست در سایت ثبت نام کنید.